ضوابط ساخت و ساز

 • تقاضاي صدور مجوز احداث: بعد از كامل نمودن آن را به دبيرخانه تحويل دهيد.
 • اخذ فرم دستور تهيه نقشه از كارشناس معاونت عمران و محيط زيست شركت
 • ارائه فرم دستور نقشه به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان جهت انتخاب مهندس طراح و ناظر

     * مهندس ناظر بايد از طرف سازمان نظام مهندسي ساختمان استان معرفي شود.

 • تهيه دو سري نقشه در قطع A3
 • مراجعه به شركت شهركها به همراه ناظر پروژه جهت تكميل مدارك
 • تحويل فرمهاي تكميل شده، مدارك مهندس ناظر و نقشه‌هاي A3 به همراه فايل آن به كارشناس امور اجرايي براي تأييد
 • ثبت مدارك فوق در دبيرخانه
 • تحويل نهايي مدارك به كارشناس امور اجرايي توسط متقاضي
 • اخذ مجوز احداث چند روز پس از تحويل مدارك

**موارد ذيل قابل توجه مهندس طراح:

الف- نقشه‌ها شامل نقشه‌هاي معماري (سايت پلان، نماها، برشها و پلان معماري و ...) و نقشه‌هاي سازه (جزئيات اجرايي فونداسيون، اسكلت، سقف و جزئيات سوله و ...)

تبصره 1: درصورتي كه واحد صنعتي مورد نظر دراي آلايندگي بالا باشد بايستي محل و نقشه اجرايي پيش تصفيه نيز ضميمه نقشه‌ها گردد.

ب- محل درب روي سايت پلان مشخص باشد.

ج- اندازه گذاريها روي نقشه‌ها كاملاً مشخص باشد.

د- خروجي فاضلاب روي نقشه‌ها مشخص باشد.

مراحل اخذ پايان كار:
 • تكميل فرم درخواست صدور پايان كار
 • گرفتن تأييديه ارائه خدمات از واحدهاي مربوطه
 • بازديد كارشناس معاونت عمران و محيط زيست از واحد صنعتي
 • تحويل گزارش پيشرفت عمليات ساختماني و فرم تأييديه ارائه خدمات به كارشناس عمران و محيط زيست

نكته: (گزارش پيشرفت عمليات ساختماني شامل سه مرحله فونداسيون، اسكلت ساختمان و اتمام عمليات ساختماني مبني بر استحكام بنا است. اين گزارش را مهندس ناظر ساختمان بايد تهيه كند.)

 • دريافت پايان كار در صورت مطابقت گزارش پيشرفت عمليات و گزارش بازديد از واحد صنعتي