دستورالعمل اجرايي ماده (11) آئين نامه اجرايي

قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي

ماده 1ـ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار می روند:
  الف ـ قانون: قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی ـ مصوب 1387
 ب ـ آئين نامه: آئين نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 1390
 پ ـ شركت: شهركهاي صنعتي استان
 ت ـ شهرك و ناحيه صنعتي: شهركها و نواحي صنعتي موضوع ماده (1) قانون
 ث ـ شركت خدماتي: شركت موضوع ماده (5) قانون
 ج ـ رويه هاي حسابداري شناخت درآمد: رويه هاي حسابداري شناخت درآمد و بهاء تمام شده شركت شهركهاي صنعتي تهيه شده توسط سازمان حسابرسي واحد خدمات مديريت.
 چ ـ طرح: طرح هاي سرمايه اي ايجاد شده از محل وجوه دريافتي (استاني، ملي و ...) دولت جهت احداث قسمتهاي مشترك و مشاهات شهرك و ناحيه صنعتي.
 ح ـ دارايي هاي ايجاد شده از محل طرح عبارتند از:
1ـ چاه آب، پمپ آب و شبكه هاي آبرساني و توزيع آب، منبع آب، شبكه گازرساني، شبكه مخابرات، شبكه جمع آوري فاضلاب، تصفيه خانه فاضلاب، شبكه برق رساني، شبكه روشنايي و حق الامتياز هاي مربوط، سردر ورودي، اتاق نگهباني، ساختمان و ماشين‌آلات آتش نشاني، ايستگاه هاي پمپاژ آب و فاضلاب، ساختمانهاي اداري حسب مورد  (موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده (2) آئين نامه.
2ـ فضاي سبز، ... معابر، راه هاي دسترسي و متعلقات آنها، محل دفن و تخليه زباله ها و نخاله هاي ساختماني و ساير عرصه هاي شهركها و نواحي صنعتي به غير از قسمتهاي اختصاصي و دارايي هاي قيد شده در رديف (1) اين بند، موضوع بندهاي (الف) ، (ت) و (ث) آئين نامه.
ماده 2ـ
 الف ـ كليه دارايي هاي ايجاد شده از محل طرح در شهركها و نواحي صنعتي موضوع جزءهاي (1) و (2) بند (ج) ماده (1) پس از تكميل يا خاتمه اجراي طرح از حسابهاي طرح خارج و در حساب انتظامي حسابهاي داخلي شركت منظور مي گردد.
 ب ـ دارايي هاي منتقل شده موضوع جزء (1) بند (ح) ماده (1) همانند ساير دارايي هاي شهركها و نواحي صنعتي پس از تكميل با توجه به ماده (10) آئين نامه طي صورت جلسه اي مستند به صورتجلسات هيأت مديره شركتهاي تحويل دهنده و تحويل گيرنده جهت اداره امور به شركت خدماتي تحويل مي گردد.
 پ ـ هزينه هاي اداري